logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
DR-1 - deklaracja na podatek rolny

Dotyczy tylko osób prawnych (np. Spółki z o. o., s.j., s. k-a, stowarzyszenia, szkoły)

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2020 r. Dz. U., poz. 333 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Olsztyn.
 

1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podatnicy podatku rolnego:

Podatnikami podatku rolnego, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku, są: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

Osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

5. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli grunty  stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

6. Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla:

7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

8. Korygowanie deklaracji na podarek rolny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności niż działalność rolnicza, zmieniła się powierzchnia gruntów  lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku rolnym, podatnicy składają w ciągu 14 korektę deklaracji stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.).

9. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,  15 września  i 15 listopada.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. z Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna,

Nr rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.