logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
Portal eDokumenty to system teleinformatyczny służący do składania wniosków, deklaracji podatkowych oraz doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych do organu podatkowego oraz Urzędu Miasta w Olsztynie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zapewnieniem możliwości użycia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Częscią portalu eDokumenty jest EPO - moduł Elektroniczne Płatności Olsztyna, umożliwiający wyświetlenie informacji o bieżących zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta w zakresie podatków lokalnych, gospodarki nieruchomościami oraz mandatów Straży Miejskiej i ze Strefy Płatnego Parkowania. Pomoc dot. modułu EPO znajduje się poniżej.
Aby skorzystać z portalu trzeba posiadać profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (podpis osobisty).   Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Profil zaufany można założyć bezpłatnie na stronie www.epuap.gov.pl. Po założeniu profilu należy go potwierdzić, w najbliższym urzędzie (należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport). Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Profil zaufany można również potwierdzić samodzielnie bez wychodzenia z domu za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany). Przy jego wykorzystaniu logujemy się do portalu.   Certyfikat kwalifikowany uzyskujemy poprzez zakup odpowiedniego certyfikatu dostępnego na rynku.   Dowód osobisty z warstwą elektroniczną uzyskujemy podczas wymiany dowodu osobistego jeżeli zdecydujemy o takiej dodatkowej opcji podczas składania wniosku. Więcej informacji na temat profilu zaufanego dostępnych jest na stronie https://umolsztyn.bip.gov.pl lub na stronach serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Punkt potwierdzający profil zaufany znajduje się również w Urzędzie Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (BOK).  
Aby wysłać dokument elektroniczny za pomocą portalu eDokumenty należy:
  1. Zalogować się do portalu.
  2. Na liście moich dokumentów wybrać odpowiedni formularz poprzez kliknięcie ikonki szczegóły. Pojawi się metryczka formularza na którym możemy dokonać odpowiedniej operacji podpisu dokumentu.
  3. Podpisać formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wysłać dokument do kolejnej osoby jeżeli wymaga on podpisu kilku osób. Możemy tego dokonać przechodząc do zakładki udostępnienia do podpisu.
  4. Wysłać deklarację klikając „Wyślij formularz”. 
Uwaga !!! Tylko odpowiedni status przy dokumencie "Wysłany" oraz dostępny dokument UPP gwarantuje, że dokument został poprawnie wysłany do adresata. Brak odpowiedniego statusu lub dokumentu UPP może świadczyć, że dokument nie został wysłany.  
W przypadku wystąpienia błędu z zalogowaniem się do portalu dotyczącego sprawdzania uprawnień należy wyczyścić pliki cookies w przeglądarce dotyczące portalu eDokumenty. Do ponownego zalogowania wystarczy odświeżyć stronę portalu w przeglądarce internetowej.  
W celu logowania/złożenia podpisu przy pomocy certyfikatu portal wykorzystuje komponenty podpisu elektronicznego Szafir SDK Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W wersji dla przeglądarek Google Chrome i Opera wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz aplikacji udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.   W celu logowania/złożenia podpisu przy pomocy certyfikatu portal wykorzystuje komponenty podpisu elektronicznego Szafir SDK Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W wersji dla przeglądarek Mozilla FirefoxGoogle Chrome i Opera wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz aplikacji udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego. Instrukcja instalacji dodatkowego oprogramowania:
  1. Jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanego programu JAVA to zainstaluj go - dostępny jest pod tym linkiem
  2. Zainstaluj program SzafirHost - dostępny pod tym linkiem
  3. Zainstaluj dodatek dla Twojej przeglądarki internertowej:
Uwaga: Po zainstalowaniu rozszerzenia kliknij ponownie w przycisk "Zaloguj się".
Tak, dokument elektroniczny może zostać podpisny przez kilka osób zarówno podpisem kalifikowanym jak również Profilem Zaufanym. Aby tego dokonać należy wybrać szczegóły dokumentu oraz przejść do zakładki "Udostępnienia dla podpisu". Wpisujemy nr PESEL osoby, do której chcemy przekazać dokument do podpisania i/lub przekazać możliwość wysłąnia dokuemntu elektronicznego. Ważne!!! Osoba, dla której chcemy udostępnić dokument elektroniczny musi posiadać konto na portalu eDokumenty oraz mieć poprawnie uzupełniony profil swojego konta o numer PESEL.
Pomoc EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna
Informujemy, że obecnie w module EPO uruchomiona została prezentacja następujących zobowiązań:
•    Opłata adiacencka (Gmina)
•    Bezumowne użytkowanie gruntu (Gmina)
•    Dzierżawa gruntu (Gmina)
•    Opłata planistyczna (Gmina)
•    Sprzedaż lokali użytkowych (Gmina)
•    Mandaty (Straż Miejska)
•    Nabycie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Gmina)
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Gmina)
•    Opłata przekształceniowa Gmina
•    Sprzedaż gruntu lub udziału w gruncie (Gmina)
•    Sprzedaż innych obiektów budowlanych (Gmina)
•    Sprzedaż lokali mieszkalnych (Gmina)
•    Trwały zarząd (Gmina)
•    Użytkowanie wieczyste gruntu (Gmina)
•    Bezumowne użytkowanie gruntu (Skarb Państwa)
•    Dzierżawa gruntu (Skarb Państwa)
•    Nabycie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Skarb Państwa)
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Skarb Państwa)
•    Opłata przekształceniowa SP
•    Sprzedaż gruntu lub udziału w gruncie (Skarb Państwa)
•    Sprzedaż lokali mieszkalnych (Skarb Państwa)
•    Trwały zarząd (Skarb Państwa)
•    Użytkowanie wieczyste gruntu (Skarb Państwa) Dla uzyskania informacji o zobowiązaniach wchodzących w zakres niżej wymienionych wydziałów prosimy o kontakt bezpośredni z komórkami organizacyjnymi

Kontakt z wydziałem merytorycznym Wydział Podatków i Opłat:
Sekretariat, tel. 89 50 60 630, wew. 630
•    Podatek leśny od osób fizycznych
•    Podatek leśny od osób prawnych
•    Łączne zobowiązanie pieniężne
•    Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
•    Podatek od nieruchomości od osób prawnych
•    Opłata miejscowa
•    Opłata skarbowa
•    Opłata targowa
•    Podatek rolny od osób fizycznych
•    Podatek rolny od osób prawnych
•    Podatek od środków transportowych osób fizycznych
•    Podatek od środków transportowych osób prawnych

Kontakt z wydziałem merytorycznym Wydział Środowiska: Sekretariat, tel. 89 50 60 700, wew. 700
•    Gospodarka Odpadami Komunalnymi - osoby fizyczne
•    Gospodarka Odpadami Komunalnymi - osoby prawne
EPO to moduł Elektroniczne Płatności Olsztyna w portalu eDokumenty, umożliwiający wyświetlenie informacji o bieżących zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta w zakresie podatków lokalnych, gospodarki nieruchomościami oraz mandatów Straży Miejskiej i ze Strefy Płatnego Parkowania.
Regulamin portalu Elektroniczne Płatności Olsztyna z dnia 24.02.2016r. Przejdź do regulaminu.
Aby skorzystać z modułu EPO trzeba posiadać profil zaufany. Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Profil zaufany można założyć bezpłatnie na stronie www.epuap.gov.pl. Po założeniu profilu należy go potwierdzić, w najbliższym urzędzie (należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport). Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Profil zaufany można również potwierdzić samodzielnie bez wychodzenia z domu za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany). Przy jego wykorzystaniu logujemy się do portalu eDokumenty.
Do płatności dokonywanych za pośrednictwem modułu EPO doliczana jest, na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej, prowizja wynosząca 0,59 zł brutto bez względu na wartość transakcji.
Tak. W celu uzyskania dostępu dla osób prawnych do modułu EPO należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do danych osób prawnych dostęp może posiadać jedna lub kilka wskazanych we wniosku osób. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka. Nadanie uprawnień nastąpi po weryfikacji wniosku, w terminie do 14 dni od daty jego złożenia. Osoby wskazane we wniosku jako uprawnione do wglądu w dane podmiotu, którego dotyczy wniosek, muszą mieć założony profil zaufany. Dane osoby prawnej widoczne są po zalogowaniu się w systemie profilem zaufanym i przejściu na zakładkę firmy. Dostęp zostaje udzielony na czas nieokreślony. Odebranie uprawnień do wglądu w dane podmiotu następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /urzadmiastaolsztyn/skrytka.
Nie, dane za wybrane do uregulowania płatności są automatycznie wstawiane do tytułu przelewu.
W zależności od rodzaju dzierżawy: czynsz miesięczny płatny jest do 10. dnia każdego miesiąca bez uprzedniego wezwania, czynsz roczny należy uiścić do dnia 31 marca każdego roku bez uprzedniego wezwania. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki ustawowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z dołu. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe jedynie przez część roku zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go stycznia roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. W tym wypadku, właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz w roku, z dołu. W tytule przelewu należy koniecznie wpisać adres nieruchomości za którą dokonujemy opłatę, nazwisko osoby na którą wypełniana była deklaracja, oraz miesiąc/miesiące za które dokonujemy płatności. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki podatkowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powinna być uiszczana w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane są odsetki ustawowe. Aktualną stawkę odsetek można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów
Tak, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności może zostać ustalony inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, udzielana jest na ich wniosek 50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Stosowny wniosek dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Olsztyna należy uzupełnić o dokumenty świadczące o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. PIT).