logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE)

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.).


1. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:


UWAGA: Każdy z wyżej wymienionych środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów czy też wykorzystywany jest samodzielnie. Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Jeśli podatnik posiada ciągnik i przyczepę to oba te pojazdy stanowią odrębny przedmiot opodatkowania i mają odrębne stawki, których wysokość uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.
"Zespół pojazdów" nie jest przedmiotem opodatkowania, a jedynie wielkością, od której uzależniona jest wysokość płaconego podatku od niektórych środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ciągniki, przyczepy i naczepy).


2. Podmiot opodatkowania

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku, gdy  środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.


3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności.
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego powoduje, iż podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek podatkowy istniał.


4. Stawki podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy określa Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały. - https://umolsztyn.bip.gov.pl/stawki-podatkowe/5. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta, deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru  deklaracji na podatek od  środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).

Druk deklaracji dostępny jest na stronie: https://umolsztyn.bip.gov.pl/druki-podatkowe-obowiazujace-od-01-01-2019-r-transport/druki-podatkowe-w-podatku-od-srodkow-transportowych-obowiazujace-od-01-01-2019.html


6. Korygowanie deklaracji na podatek od środków transportowych

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby podatnicy obowiązani są skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

UWAGA: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a także po jej wygaśnięciu, odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.


7. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płatny jest:

1. W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:

I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
II rata - do dnia 15 września danego roku.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Nr rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002
 
lub poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.
 
Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce.