logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

Dotyczy tylko osób fizycznych.

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. z 2019 r., poz. 888 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie lasów położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 


2. Podatnicy podatku leśnego:

Podatnikami podatku leśnego są m. in. osoby fizyczne będące:

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową na zasadach obowiązujących osoby prawne, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


5. Stawka podatku leśnego

Stawkę podatku leśnego dla 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena sprzedaży drewna określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).


6. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi on wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku leśnego są obowiązane składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

Obowiązek składania informacji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym np. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne - zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym.

W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny DL-1 w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


8. Korygowanie informacji/deklaracji na podatek leśny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np. las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub uległa zmianie powierzchnia lasu albo wygasł obowiązek podatkowy w podatku leśnym, osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni korektę informacji/deklaracji.


9. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość podatku leśnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (podatnik nie otrzymuje żadnego dokumentu).

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przy zobowiązaniach powyżej 100 zł, podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku leśnego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek leśny wpłacają - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) stosuje się odpowiednio.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. z Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna,

Nr rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.