logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

  • A
  • A
  • A
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

Dotyczy tylko osób fizycznych.

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Olsztyn. 

 

1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podatnicy podatku rolnego

Podatnikami podatku rolnego są m. in. osoby fizyczne będące:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

Osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.  

5. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli grunty  stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

6. Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla:

7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku rolnego są obowiązane składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Obowiązek składania informacji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny DR-1 w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia o okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

8. Korygowanie informacji/deklaracji na podatek rolny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności niż działalność rolnicza, zmieniła się powierzchnia gruntów  lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku rolnym, podatnicy składają w ciągu 14 korektę informacji/deklaracji.

9. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (podatnik nie otrzymuje żadnego dokumentu).

Przy zobowiązaniach powyżej 100 zł, podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek rolny wpłacają - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego. Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że: w przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jedn. z Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna,

Nr rachunku: 36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.