logo
logo
contrast

Rozmiar tekstu

 • A
 • A
 • A

Udostępnianie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Dotyczy tylko osób prawnych (np. Spółki z o. o., s.j., s. k-a, stowarzyszenia, szkoły)

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. z 2013 r., poz. 465 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie lasów położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 


2. Podatnicy podatku leśnego:

Podatnikami podatku leśnego, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku, są: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami,
 • posiadaczami samoistnymi,
 • użytkownikami wieczystymi,
 • posiadaczami zależnymi  (w przypadku gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową na zasadach obowiązujących osoby prawne, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


5. Stawka podatku leśnego

Stawkę podatku leśnego dla 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena sprzedaży drewna określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).


6. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi on wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy, na których ciąży obowiązek podatku leśnego są obowiązani składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru  ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

 • deklaracje na podatek leśny DL-1 wraz załącznikami - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym np. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne - zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym.


8. Korygowanie deklaracji na podatek leśny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np. las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, uległa zmianie powierzchnia lasu lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku leśnym, podatnicy składają w ciągu 14 dni korektę deklaracji stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).


9. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek leśny  – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego  w terminie do 15 każdego miesiąca.

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że: w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.


więcej

Wniosek o udostępnianie wypisów i/lub wyrysów z EGiB


więcej

Dotyczy tylko osób prawnych (np. Spółki z o. o., s.j., s. k-a, stowarzyszenia, szkoły)

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


2. Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w tym wypadku obowiązek podatkowy ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową na zasadach obowiązujących osoby prawne, gdy przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nowo powstałych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Będą to sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, przeciwnych do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w danym roku np. sprzedaż gruntów, budynków lub ich części albo budowli lub ich części, wygaśnięcie dzierżawy gruntu będącego własnością gminy.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w ciągu roku podatkowego powoduje, że podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.


5. Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określana jest w drodze uchwały przez Radę Miasta Olsztyna. Stawki podatkowe dostępne są na stronach BIP Urzędu Miasta Olsztyna pod adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/289352/podatki_i_oplaty/


6. Współwłasność lub współposiadanie

Nieruchomość lub obiekt budowlany pozostający we współwłasności stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Przedstawiona powyżej zasada nie ma zastosowania, w przypadku wyodrębnienia własności lokali. Wówczas obowiązek podatkowy w zakresie gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Wyjątek stanowi również współwłasność w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, jakim jest Prezydent Olsztyna, deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


8. Korygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnik jest obowiązany skorygować deklarację w  terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.


9. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,    jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego  w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

 

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.

 


więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 to formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Olsztyn.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


więcej

Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN)

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi formularz DO-2 przeznaczony dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Formularz obowiązuje tylko dla deklaracji składanych do 31.12.2021 r.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


więcej

Udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB)

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Udostępnienie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Dotyczy tylko osób prawnych (np. Spółki z o. o., s.j., s. k-a, stowarzyszenia, szkoły)

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 1381 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Olsztyn.
 

1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podatnicy podatku rolnego:

Podatnikami podatku rolnego, obowiązanymi do złożenia deklaracji i samoobliczenia podatku, są: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielem gruntu,
 • posiadaczem samoistnym gruntu,
 • użytkownikiem wieczystym gruntu,
 • posiadaczem zależnym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,
 • dzierżawcą, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w  części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych  wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

5. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli grunty  stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

6. Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla:

 • gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężna 2,5 dt żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy),
 • pozostałych gruntów stanowi równowartość pieniężna 5 dt żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).

7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

 • deklaracje na podatek rolny DR-1 wraz załącznikami, w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

8. Korygowanie deklaracji na podarek rolny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności niż działalność rolnicza, zmieniła się powierzchnia gruntów  lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku rolnym, podatnicy składają w ciągu 14 korektę deklaracji stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

9. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku  podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,  15 września  i 15 listopada. Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.


więcej

Udostępnienie raportów (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzonych na podstawie bazy danych EGIB

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE)

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)).


1. Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.


UWAGA: Każdy z wyżej wymienionych środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów czy też wykorzystywany jest samodzielnie. Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Jeśli podatnik posiada ciągnik i przyczepę to oba te pojazdy stanowią odrębny przedmiot opodatkowania i mają odrębne stawki, których wysokość uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.
"Zespół pojazdów" nie jest przedmiotem opodatkowania, a jedynie wielkością, od której uzależniona jest wysokość płaconego podatku od niektórych środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ciągniki, przyczepy i naczepy).


2. Podmiot opodatkowania

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku, gdy  środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.


3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje:

 • w przypadku nabycia środka transportowego niezarejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany,
 • w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany,
 • wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności.
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego powoduje, iż podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek podatkowy istniał.


4. Stawki podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy określa Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały. - https://umolsztyn.bip.gov.pl/stawki-podatkowe/5. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu tj. Prezydentowi Miasta, deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru  deklaracji na podatek od  środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).

Druk deklaracji dostępny jest na stronie: https://umolsztyn.bip.gov.pl  w zakładce Budżet, Finanse, Podatki - Podatki i Opłaty - Druki podatkowe


6. Korygowanie deklaracji na podatek od środków transportowych

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby podatnicy obowiązani są skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

UWAGA: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a także po jej wygaśnięciu, odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.


7. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płatny jest:

1. W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:

I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
II rata - do dnia 15 września danego roku.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na rachunek Urzędu Miasta:

PKO Bank Polski S.A.

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219
 
lub poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.
 
Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce.

Wpłaty dokonywane w oddziale PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju wolne są od dodatkowych opłat:
- placówka banku w budynku Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1,
- Oddział 1 w Olsztynie, ul. Jasna 2a,
- Oddział 2 w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 30,
- Oddział 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 26,
- Oddział 4 w Olsztynie, ul. Jarocka 59,
- Oddział 5 w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 8,
- Oddział 9 w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1.  

 


więcej

Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Udostępnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Dotyczy tylko osób fizycznych.

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. z 2013 r., poz. 465 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie lasów położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 


2. Podatnicy podatku leśnego:

Podatnikami podatku leśnego są m. in. osoby fizyczne będące:

 • właścicielami,
 • posiadaczami samoistnymi,
 • użytkownikami wieczystymi,
 • posiadaczami zależnymi  (w przypadku gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową na zasadach obowiązujących osoby prawne, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


5. Stawka podatku leśnego

Stawkę podatku leśnego dla 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena sprzedaży drewna określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy).


6. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi on wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku leśnego są obowiązane składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

 • informacje w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz załącznikami, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

Obowiązek składania informacji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym np. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne - zgodnie z art. 7 ustawy o podatku leśnym.

W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny DL-1 w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


8. Korygowanie informacji/deklaracji na podatek leśny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np. las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub uległa zmianie powierzchnia lasu albo wygasł obowiązek podatkowy w podatku leśnym, osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni korektę informacji/deklaracji.


9. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość podatku leśnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (podatnik nie otrzymuje żadnego dokumentu).

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przy zobowiązaniach powyżej 100 zł, podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku leśnego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek leśny wpłacają - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego. Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że: w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.


więcej

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1–15 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Dotyczy tylko osób fizycznych.

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenie miasta Olsztyna.


1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


2. Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są m. in. osoby fizyczne będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w tym wypadku obowiązek podatkowy ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.


3. Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nowo powstałych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Będą to sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, przeciwnych do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w danym roku np. sprzedaż gruntów, budynków lub ich części albo budowli lub ich części, wygaśnięcie dzierżawy gruntu będącego własnością gminy.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w ciągu roku podatkowego powoduje, że podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.


5. Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określana jest w drodze uchwały przez Radę Miasta Olsztyna. Stawki podatków są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Olsztyna pod asdresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/289352/podatki_i_oplaty/


6. Współwłasność lub współposiadanie

Nieruchomość lub obiekt budowlany pozostający we współwłasności stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Przedstawiona powyżej zasada nie ma zastosowania, w przypadku wyodrębnienia własności lokali. Wówczas obowiązek podatkowy w zakresie gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na współwłaścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokali do powierzchni użytkowej całego budynku.

Wyjątek stanowi również współwłasność w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.


7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, jakim jest Prezydent Olsztyna, informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 raz załącznikami, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna.

Obowiązek składania informacji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne obowiązane są składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, jakim jest Prezydent Olsztyna, deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


8. Korygowanie informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnik jest obowiązany skorygować informację/deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.


9. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (podatnik nie otrzymuje żadnego dokumentu).

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przy zobowiązaniach powyżej 100 zł, podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

W sytuacji, gdy decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową - osoby fizyczne, obliczony w deklaracji podatek, wpłacają - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.


więcej

Informacja wyjaśniająca

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Dotyczy tylko osób fizycznych.

 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

 

UWAGA!!!

Formularz należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Olsztyn. 

 

1. Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Podatnicy podatku rolnego

Podatnikami podatku rolnego są m. in. osoby fizyczne będące:

 • właścicielem gruntu,
 • posiadaczem samoistnym gruntu,
 • użytkownikiem wieczystym gruntu,
 • posiadaczem zależnym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

 • dzierżawcą, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w  części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych  wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Obowiązek podatkowy

- Powstanie

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

- Wygaśnięcie

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.  

5. Współwłasność lub współposiadanie

Jeżeli grunty  stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

6. Stawki podatku rolnego

Stawkę podatku rolnego dla:

 • gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężna 2,5 q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy).
 • pozostałych gruntów stanowi równowartość pieniężna 5 q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (średnia cena skupu żyta określana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy).

7. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku rolnego są obowiązane składać do organu podatkowego jakim jest Prezydent Olsztyna, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Olsztyna:

 • informacje w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz załącznikami, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

Obowiązek składania informacji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny DR-1 w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia o okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

8. Korygowanie informacji/deklaracji na podatek rolny

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności niż działalność rolnicza, zmieniła się powierzchnia gruntów  lub wygasł obowiązek podatkowy w podatku rolnym, podatnicy składają w ciągu 14 korektę informacji/deklaracji.

9. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (podatnik nie otrzymuje żadnego dokumentu).

Przy zobowiązaniach powyżej 100 zł, podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.

Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek rolny wpłacają - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego. Na skutek zmian przepisów prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że: w przypadku gdy należna za rok 2016 kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta:

Numer rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

Osoby fizyczne, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), wpłat mogą dokonywać w gotówce:

a) w banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 58 1020 3541 0000 5202 0290 3219

b) w kasach Urzędu Miasta Olsztyna pn. 8:00 - 18:00, wt.- pt. 7:30-15:30.

Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać w każdym oddziale PKO Bank Polski SA na terenie Miasta Olsztyna oraz na terenie całego kraju, począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

Wykaz oddziałów PKO Bank Polski SA w Olsztynie (każdy z oddziałów posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych):

Oddział

Godziny pracy

Placówka w Ratuszu

Oddział 2 w Olsztynie

10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1

w poniedziałek od 8:00 do 18:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Oddział 1 w Olsztynie

10-427 Olsztyn, ul. Jasna 2A

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 2 w Olsztynie

10-541 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 30

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 3 w Olsztynie

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 26

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 4 w Olsztynie

10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 59

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 5 w Olsztynie

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 8

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

Oddział 9 w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 18:00

c) poprzez elektroniczną platformę płatności - EPO dostępną pod adresem epo.olsztyn.eu.

 


więcej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Prosimy o korzystanie z formularza tylko w przypadku uzupełniania informacji związanych ze składaniem deklaracji dot. podatków lokalnych.

W innych sprawach prosimy o korzystanie z formularza pisma ogólnego znajdującego się na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Adres skrytki Urządu Miasta Olsztyna na platformie ePUAP: /urzadmiastaolsztyn/skrytka/


więcej

Podział nieruchomości

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste/przekształcenie nieruchomości gruntowej

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Udzielenie licencji na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o nadanie indywidulnego rachunku bankowego

pouczenia. itp

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o nadanie / odebranie uprawnień do danych osoby prawnej w portalu EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o patronat Prezydenta

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o przeksięgowanie

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o przesunięcie terminu płatności

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Złożenie niekompletnego wniosku powoduje jego odrzucenie.
Wnioski należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
 

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o służebność gruntową/przesyłu

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o sprzedaż

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o upoważnienie do reprezentacji do informacji na EPO – Elektroniczne Płatności Olsztyna

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wydanie kserokopii wniosku o wydanie dowodu osobistego

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości


więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości


więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie danych do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących dzialalności gospodarczej

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie danych do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub z dokumentacji znajdującej się w kopercie dowodowej

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego, budynku od Gminy Olsztyn lub Skarbu Państwa

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wniosek o zmianę sposobu komunikacji na drogę elektroniczną

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Wniosek o zwrot nadpłaty w dochodach niepodatkowych


więcej

Wnioski o wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości oraz uzgodnienia dotyczące inwestycji

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej


więcej

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Gminy Olsztyn w związku ze spłatą zadłużenia

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa w związku ze spłatą zadłużenia

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej
Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych


więcej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Złożenie wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego bez konieczności wydania pozwolenia czasowego

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej

Złożenie wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Prośba o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez jednostkę właściwą do obsługi składanego przez Państwa wniosku elektronicznego. Klauzula dostępna jest w zakładce Pomoc pod menu Obowiązek informacyjny / Klauzule informacyjne.

więcej